Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą"
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

Tutaj możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 1 "Pod Topolą" na rok szkolny 2019/ 2020 oraz pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

 

Kostrzyn nad Odrą dn. 27.02.2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

do Przedszkola Miejskiego nr 1 „Pod Topolą”

na rok szk. 2019/2020

 

Na podstawie:

 

·Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996)

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 „Pod Topolą” ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020

na wolne miejsca (25 wolnych miejsc).  Przyjęcia dzieci do przedszkola dotyczą tylko rocznika: 2016

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się przy pomocy platformy e-rekrutacje, do której można się zalogować po przez https://kostrzyn.4parents.edu.pl.

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu powinni:           

  • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
  • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,
  •  utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru,
  • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
  • wydrukować wniosek z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenie, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i internetu powinni:

  • pobrać wniosek wraz z załącznikami w dowolnym przedszkolu,
  • wypełnić ręcznie, zaznaczyć spełniane kryteria, podpisać wniosek, dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenie
  • złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Kryteria i harmonogram rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się na stronach internetowych: przedszkola – w BIP (www.e-bip.org.pl/pm1kostrzyn w zakładce przyjmowanie i załatwianie spraw, www.pm1kostrzyn.dlaprzedszkoli.eu w zakładce rekrutacja) oraz w siedzibie przedszkola (w formie papierowej).

Wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać u dyrektora przedszkola, od 01 do 29 marca 2019r., do godz. 15.00,

 

Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:

 -orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;

 -orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

 -orzeczenie o niepełnosprawności matki;

 -orzeczenie o niepełnosprawności ojca;

 -orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;

 -prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;

 -dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

  • Dokumenty mogą być składane w oryginalne, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  • Złożone oświadczenia podlegają weryfikacji przez upoważnioną przez Burmistrza osobę / instytucję zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996).

Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

 

 

Pliki i dokumenty do pobrania:

 

1. Kryteria i harmonogram rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

http://www.e-bip.org.pl/upload/440.162628.pdf

 

2. Zasady naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

http://www.e-bip.org.pl/upload/440.164369.pdf

 

3. Instrukcje dla rodziców

 

http://www.e-bip.org.pl/upload/440.162738.pdf

 

4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2019/2020

 

http://www.e-bip.org.pl/upload/440.164370.pdf

 

5. Deklaracja kontynuacji edukacji w Przedszkolu Miejskim nr 1 "Pod Topolą" w roku szkolnym 2019/2020

 

http://www.e-bip.org.pl/upload/440.162740.pdf

 

6. Klauzula informacyjna

 

http://www.e-bip.org.pl/upload/440.164371.pdf

 

7. Oświadczenia do wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej- do pobrania na stronie poniżej w Pliki

 

http://www.e-bip.org.pl/pm1kostrzyn/7603

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-03-04