Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą"
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

 

 

 

 

INFORMACJA- WOLA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 

Szanowni rodzice dzieci zakwalifikowanych w procesie rekrutacyjnym do przedszkola na   rok szk. 2020/2021, w celu potwierdzenia miejsca w naszym przedszkolu należy w terminie od 17.04.2020 do 24.04.2020 do godz. 15:00 potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. W tym roku w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID- 19 potwierdzenie woli zapisu dziecka odbywa się w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu:
Wola przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/ 2021, na skrzynkę mailową przedszkola: pm1@onet.pl

 

 

Dokument (druk): Wola przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/ 2021 można pobrać ze strony naszego przedszkola, link poniżej
 
http://www.e-bip.org.pl/upload/00440/07603/0292157-67209561.pdf

 

Niezłożenie pisemnego potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola, bez konieczności pisemnego powiadamiania rodzica.

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych udostępniona zostanie zgodnie  z harmonogramem rekrutacji podanym w Zarządzeniu nr 55/2020 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą  27.04.2020.

 

 

 

 

 

1.     Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

Kostrzyn nad Odrą dn. 02.03.2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

do Przedszkola Miejskiego nr 1 „Pod Topolą”

na rok szk. 2020/2021

 

Na podstawie:

·Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.).

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 „Pod Topolą” ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021

na wolne miejsca :

25 wolnych miejsc dla dzieci urodzonych w roku 2017;  1 wolne miejsce dla dzieci urodzonych w roku 2015;

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się przy pomocy platformy e-rekrutacje, do której można się zalogować po przez https://kostrzyn.4parents.edu.pl.

Rodzice korzystający z komputera i Internetu powinni:           

  • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
  • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,
  •  utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru,
  • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
  • wydrukować wniosek z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenie, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice niekorzystający z komputera i internetu powinni:

  • pobrać wniosek wraz z załącznikami w dowolnym przedszkolu,
  • wypełnić ręcznie, zaznaczyć spełniane kryteria, podpisać wniosek, dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenie
  • złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Kryteria i harmonogram rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się na stronach internetowych: przedszkola – w BIP (www.e-bip.org.pl/pm1kostrzyn w zakładce przyjmowanie i załatwianie spraw, www.pm1kostrzyn.dlaprzedszkoli.eu w zakładce rekrutacja oraz w siedzibie przedszkola (w formie papierowej).

Wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać u dyrektora przedszkola, od 02 do 25 marca 2020r., do godz. 15.00.

Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;

 orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

 orzeczenie o niepełnosprawności matki;

 orzeczenie o niepełnosprawności ojca;

 orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

  • Dokumenty mogą być składane w oryginalne, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  • Złożone oświadczenia podlegają weryfikacji przez upoważnioną przez Burmistrza osobę / instytucję zgodnie z Ustawą z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.).

Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

 

2.    Kryteria i harmonogram

 

http://www.e-bip.org.pl/upload/00440/07603/0260897-08950567.pdf

 

 

3.   Zasady naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

http://www.e-bip.org.pl/upload/00440/07603/0278851-59693438.pdf

 

4. Instrukcja dla rodziców

 

http://www.e-bip.org.pl/upload/00440/07603/0278852-57675966.pdf

 

 

5. Wniosek o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

 

http://www.e-bip.org.pl/upload/00440/07603/0278853-66858442.pdf

 

6. Oświadczenie do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

 

http://www.e-bip.org.pl/upload/00440/07603/0278854-27854411.pdf

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-16