Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą"

Koncepcja pracy

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 „POD TOPOLĄ”

W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

I. Główny cel koncepcji pracy przedszkola to:

Zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata. Wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.

II. Strategia rozwoju placówki

 • Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku
 • Atrakcyjna oferta edukacyjna.
 • Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.
 • Udział w konkursach, festiwalach i akcjach .
 • Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej .
 • Dobra atmosfera i klimat przedszkola.
 • Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
 • Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Wysoki poziom zadowolenia rodziców - powodzenie placówki w środowisku.
 • Sprawne zarządzanie placówką.

II. Diagnoza
Opracowanie Koncepcji pracy przedszkola poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc Koncepcję pracy przedszkola, uwzględniono założenia Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, potrzeby rozwojowe dziecka, potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola.

 III. Główne założenia programowe

 1. Zadania
  • Wszechstronny rozwój dziecka.
  • Rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci.
  • Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych.
  • Stwarzanie szans na odnoszenie sukcesów.
  • Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
  • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.
  • Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych.
 1. Cele
  • Stymulowanie rozwoju ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych.
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
  • Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji.
  • Stymulowanie kreatywnej postawy.
  • Kształtowanie myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji.
  • Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "ja".
  • Nabywanie umiejętności współdziałania z innymi.
  • Wyrabianie umiejętności odnoszenia sukcesów oraz radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami.
  • Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
  • Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.

IV. Realizacja zadań i celów

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

"Twórczy przedszkolak"

Zadanie:

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

Cele:

 1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.
 2. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.
 3. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

Działania:

 1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.
 2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:
  • Kąciki plastyczne
  • Kąciki teatralne
  • Skrzynie skarbów
  • Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki
  • Ekspozycje dzieł znanych twórców
  • Konkurs plastyczny prace  wykonują dzieci wraz z rodziną
 3. Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.
 4. Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku.
 5. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:
  • Comiesięczne koncerty muzyczne
  • Teatrzyki w przedszkolu i wyjazdy do teatru.
  • Wystawy i pokazy sztuki ludowej
 6. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:
  • Dni Kostrzyna nad Odrą.
  • Akcja "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy"
  • Akcja "Góra grosza".
  • Jarmark adwentowy „Jestem Aniołem” organizowany przez Dom Seniora.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Znają różnorodne techniki plastyczne
 2. Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego
 3. Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych
 4. Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu
 5. Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.

"Nasze postawy, emocje i uczucia"

Zadanie:

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.

Cele:

 1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej
 2. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie
 3. Poznanie własnych praw i obowiązków
 4. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
 5. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci
 6. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności

Działania:

 1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:
  • aranżacja i modernizacja sal
  • stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy
 3. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka
  • prowadzenie systematycznej obserwacji i diagnozy  dzieci
  • podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych
  • prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).
 4. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach.
 5. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.
 6. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych
  • opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie.
  • dostarczanie wzorów właściwego zachowania się
  • ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.
 7. Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci.
 8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Znają własne prawa i obowiązki
 2. Identyfikują i nazywają różnorodne uczucia i stany emocjonalne
 3. Podejmują próby oceny postępowania innych oraz działań własnych
 4. Potrafią odwoływać się do zasad współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych
 5. Rozumieją konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie
 6. Chętnie podejmują wszelkie formy działalności artystycznej
 7. Potrafią wyrażać stany emocjonalne i uczucia w działalności plastycznej
 8. Posługują się różnorodnymi, zwłaszcza niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu artystycznego

"Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka"

Zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

Cele:

 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody
 2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności
 3. Rozwijanie sprawności ruchowej
 4. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia

Działania:

 1. Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.
 2. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:
  • prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi
  • prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki
  • organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu.
  • cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.
 3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:
  • kąciki sportowe
  • wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów
  • różnorodność stosowanych metod i form pracy z dziećmi.
 4. Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez:
  • wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje
  • zakup przyborów do ćwiczeń inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:
  • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka
  • organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji
  • prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci
  • stosowanie profilaktyki zdrowotnej
  • zorganizowanie Spartakiady przedszkolnej
  • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia
  • wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów
  • hodowlę warzyw w salach
 6. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
 • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
 • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
 • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
 • Wykazują sprawność fizyczną.
 • Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
 • Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.
 • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
 • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
 • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
 • Wykazują sprawność fizyczną.
 • Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
 • Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.

"Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci"

Zadania:

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

Cele:

 1. Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności
 2. Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki
 3. Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka
 4. Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania
 5. Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa)
 6. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych-tanecznych
 7. Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną

Działania:

 1. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:
  • udział dzieci w koncertach muzycznych
  • śpiew indywidualny, zbiorowy
  • taniec
 2. Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki "żywej" oraz z "nagrań"
 3. Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej
 4. Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne)
 5. Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:
  • udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
  • organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola
 6. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:
 7. doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych
  • eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku
  • ćwiczenia emisyjne
  • śpiewanie i słuchanie piosenek
  • urządzenie w salach "kącików muzycznych"
  • samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu
  • łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. plastyka, teatr)
  • opracowanie i wdrażanie programów wspierających rozwój ekspresji muzycznej dziecka

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne
 2. Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej
 3. Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną
 4. Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo)
 5. Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku
 6. Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych
 7. Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji
 8. Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
 9. Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola
 10. Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną

"Dziecięca ekspresja werbalna"

Zadanie:

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

Cele:

 1. Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka.
 3. Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i "nowatorskich" rozwiązań.
 4. Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
 5. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

 

Działania:

 1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne.
 2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.:
  • analiza treści pozycji literackich,
  • przedstawianie ich treści własnymi słowami,
  • układanie krótkich opowiadań,
  • zabawy słownikowe,
  • inscenizowanie,
  • nauka wierszyków, wyliczanek,
  • tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,
  • poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,
  • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.
 3. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).
 4. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci.
 5. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka.
 6. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.
 7. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.
 8. Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki i inne.
 9. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom.
 10. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
 11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i domami kultury.

 Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Często uczestniczą w imprezach kulturalnych
 2. Są śmiałe i otwarte na kontakty
 3. Poprawnie wypowiadają się
 4. Mają bogaty słownik
 5. Czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych
 6. Obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka, malarstwo, literatura
 7. Znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów
 8. Poznaje bogactwo języka literackiego
 9. Potrafi inscenizować teksty i odgrywać tzw. minirole
 10. Interesuje się tekstem i literami
 11. Podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy
 12. Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.

IV. Partnerzy

 1. Urząd Miasta
 2. KO
 3. WOM
 4. Dom Kultury
 5.  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 6. DPS- współpraca z seniorami
 7. Przedszkole Miejskie nr 2
 8. Przedszkole Miejskie nr 3
 9. Przedszkole Miejskie nr 4
 10. Szkoła Podstawowa nr 2 i 4
 11. Biblioteka Miejska
 12. Prasa lokalna
 13. Komisariat Policji
 14. Straż Pożarna
 15. Lokalne zakłady pracy
 16. Sanepid
 17. Przychodnia lekarska „Almed”
 18. Muzeum
 19. Agencje teatralne, muzyczne, artystyczne

 

V. Ewaluacja i kryteria sukcesu (po 5 latach)

Ocena skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Zdiagnozowany zostanie stopień realizacji programów własnych nauczycielek, i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych. Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów.

Kryteria sukcesu:

W naszym przedszkolu dziecko:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpiecznie,
 3. Rozwija się twórczo,
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie,
 7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 8. Jest dobrze przygotowane do nauki w szkole.

W naszym przedszkolu rodzice:

 1. Uzyskują fachową pomoc nauczycieli.
 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i trudności dziecka.
 3. Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
 4. Otrzymują pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 5. Bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
 8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 2. Są aktywni i twórczy.
 3. Realizują programy , dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
 6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
 7. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 8. Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola.
 9. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.
 2. Koncepcja pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
 3. Koncepcję pracy zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna
 4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
 5. Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.