Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą"

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

         6. 30 – 8. 00

      - schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami,

- zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela

- gry i zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym  zespołem bądź indywidualne,

- zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne,

-prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,

                               -  czynności opiekuńcze, samoobsługowe  organizacyjne i inne,

                               8. 00 – 13. 00  realizacja podstawy programowej:

  - czynności opiekuńcze, zabiegi higieniczne, samoobsługowe, organizacyjne i inne ( w tym śniadanie 9.00 - 9.30 i drugie danie 11.30-12.00),

-  pełnienie dyżurów,

-  profilaktyka stomatologiczna,

 - realizacja zadań edukacyjnych w celu wspomagania rozwoju dzieci w różnych sferach aktywności: ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej, dostosowanych do jego możliwości i realizowanych wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

 -  zabawa  (zabawa  swobodna  przy   niewielkim udziale nauczyciela, słuchanie literatury dziecięcej, w tym bajek terapeutycznych, logopedycznych, relaks przy muzyce klasycznej, relaksacyjnej, uspokajającej),

-  pobyt na świeżym powietrzu ( gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze   itp.),

-  prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym, prowadzenie obserwacji pedagogicznych,

     -  zajęcia dodatkowe

    13. 00 – 16.00

 - czynności opiekuńcze, higieniczne, samoobsługowe,  organizacyjne i inne  (w  tym  zupa i podwieczorek 14.00 – 14.30, profilaktyka stomatologiczna)

-  zabawy  swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela

-  gry i zabawy dydaktyczne,

-  zabawy ruchowe, 

-  realizowanie pomysłów dzieci,

-  wspomaganie  i korygowanie rozwoju dziecka,

-  zajęcia dodatkowe,

-  pobyt na powietrzu,

-  rozmowy indywidualne z rodzicami,

-  rozchodzenie się dzieci (do godz.16.00).

 

W grupach 3 i 4 latków dzieci po obiedzie leżakują (ok. godz.12.30 – 13.45).