Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą"

Rada Rodziców

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

Przedszkola Miejskiego Nr 1, „Pod Topolą”

w Kostrzynie nad Odrą

 

Podstawa prawna:

1. Art. 53 i 54 Ustawy z dnia  7 września 1991 roku o systemie oświaty (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.)

2. Statut Przedszkola Nr 1, „Pod Topolą” w Kostrzynie nad Odrą.

 

§1

Postanowienia wstępne

1. Rada Rodziców działa na podstawie ww. przepisów prawnych i niniejszego regulaminu.

2. Regulamin określa cele, zadania, kompetencje, organizację oraz zasady działalności Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1, „Pod Topolą” w Kostrzynie nad Odrą.

3. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola                   Miejskiego Nr 1, „Pod Topolą ” w Kostrzynie nad Odrą .

4. Członkiem Rady nie może zostać osoba, której dziecko nie jest wychowankiem tego przedszkola.

5. Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1, „Pod Topolą” w Kostrzynie nad Odrą  zwana w dalszej części regulaminu „radą” składa się z czterech członków, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na pierwszych w nowym roku szkolnym zebraniach rodziców.

 

§ 2

Cele i zadania Rady Rodziców

Cele Rady Rodziców:

  1. Zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu organizacji pracy opiekuńczo- wychowawczej w przedszkolu i w środowisku.
  2. Przedstawianie dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz organowi prowadzącemu
    i nadzorującemu opinii rodziców w istotnych sprawach przedszkola.
  3. Współdziałanie z dyrektorem, radą pedagogiczną w zapoznawaniu rodziców
    z programem pracy placówki oraz wynikającymi z niego zadaniami dla rodziców i przedszkola.
  4. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji zadań statutowych przedszkola.

                                   

Zadania Rady Rodziców:

 1. Współdziałanie z placówką przedszkolną w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, dydaktycznym i wychowawczym.

2. Pomoc dyrektorowi przedszkola i Radzie Pedagogicznej w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do pobytu dzieci w przedszkolu i funkcjonowania placówki.

3. Wspieranie działań edukacyjno-wychowawczych przedszkola w środowisku rodziców.

4. Analizowanie problemów wynikających z aktualnej sytuacji przedszkola.

5. Organizowanie prac społecznych wśród rodziców na rzecz przedszkola.

6. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz dzieci i przedszkola.

7. Współdziałanie ze wszystkimi rodzicami w swojej grupie w realizacji działań podjętych przez Radę Rodziców na dany rok szkolny.

8. Składanie sprawozdań z działalności Rady Rodziców oraz realizacji planów finansowych.

9. Opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny.

10. Reagowanie  na wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci podczas pobytu w placówce.

11. Udział w corocznych posiedzeniach Komisji rekrutacyjnej przedszkola.

 

§ 3

Kompetencje Rady Rodziców

1. Występowanie do dyrektora, rady pedagogicznej lub organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola a w szczególności:

- podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju przedszkola,

- organizowanie imprez kulturalnych, również o charakterze dochodowym,

- reprezentowanie interesów rodziców na zewnątrz,

- składanie informacji ze swej działalności na zebraniu rodziców.

2. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

-  programu wychowawczego przedszkola (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci realizowanego przez nauczycieli),

-  programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków  oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowanego do dzieci, nauczycieli, rodziców).

3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  przedszkola.

4. Opiniowanie projektu rocznego planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

5. Wyrażanie opinii na temat funkcjonowania przedszkola.

6. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych  źródeł.

7. Wyrażanie pozytywnej opinii w sprawie podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia lub organizację.

8. Opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego.

9. Wnioskowanie w razie potrzeby o ocenę pracy nauczyciela.

 

§ 4

 Skład, struktura Rady Rodziców, tryb powoływania nowych członków

1. Wybory do nowej Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1, „Pod Topolą” w Kostrzynie nad Odrą powinny być przeprowadzone na początku nowego roku szkolnego nie później niż do dnia 31 października.

2. Kandydaci do Rady Rodziców wybierani są w głosowaniu tajnym na pierwszym zebraniu z rodzicami we wrześniu.

3. Dotychczasowa Rada Rodziców będąca reprezentacją rodziców dzieci z placówki wykonuje powierzone jej zadania zgodne ze statutem przedszkola i regulaminem Rady Rodziców do czasu wyborów nowej Rady Rodziców, nie dłużej jednak niż do 31 października.

4. Nowo wybrana Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności lub działa na podstawie uchwalonego regulaminu o ile jest zgodny z obowiązującymi przepisami i statutem przedszkola.

5. W skład Rady Rodziców wchodzi: co najmniej 4 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach na pierwszych w nowym roku szkolnym zebraniach grupowych.

6. Wybór nowych członków do Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie :

- indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestniczeniem w pracach Rady

- propozycji członków Rady Rodziców lub Dyrektora Przedszkola.

7. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

 

§ 5

Zadania Prezydium Rady Rodziców

1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców :

1. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.

2. Czuwanie nad sprawnym przebiegiem porządku obrad.

3. Koordynowanie działalności Rad Grupowych.

4. Reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz przedszkola.

5. Zwoływanie,  prowadzenie, zamykanie zebrań Rady Rodziców. Prowadzący zebranie może zaprosić do udziału w nim (z głosem doradczym) dyrektora przedszkola.

6. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności pracy przedszkola.

7. Opracowanie projektu planu pracy wraz z preliminarzem wydatków na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola.

8. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.

9. Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.

10. Podpisywanie rachunków.

2. Zadania zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców :

1. Współpraca z przewodniczącym Rady Rodziców w zakresie podejmowanych zadań.

2. Zastępowanie przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.

3. Zadania Skarbnika Rady Rodziców.

1. Wpłacanie kwot zebranych na Radę Rodziców na rachunek bankowy Rady Rodziców.

2. Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego.

3. Prawidłowe  i celowe gospodarowanie funduszami Rady Rodziców.

4. Sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań dotyczących wpływów i wydatków.

5. Zdawanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Radzie  Rodziców  raz w roku / czerwiec /.

4. Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

1. Dokonywanie kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki na koncie Rady Rodziców ,

2. Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców na zebraniach ogólnych.

 5. Zadania Sekretarza Rady Rodziców

1. Dbanie o prawidłowe przygotowanie posiedzeń Rady Rodziców. 

2. Sporządzanie protokołów z posiedzeń rady.

3. Opracowanie harmonogramu prac i spotkań.

4. Prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz czuwanie nad prawidłowym jej przechowywaniem.

§ 6

Organizacja pracy Rady Rodziców

1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1, „Pod Topolą” w Kostrzynie nad Odrą nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku szkolnego.

2. Zebrania Rady Rodziców mogą być organizowane z inicjatywy:

- przewodniczącego i członków Rady Rodziców,

- dyrektora przedszkola,

- ogółu rodziców przedszkola.

3. Rada Rodziców wybiera Prezydium: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika oraz komisję rewizyjną  (2 osoby) na pierwszym zebraniu.

4. Zebrania są organizowane:

- na początku roku szkolnego,

- po pierwszym półroczu,

- na zakończenie roku szkolnego,

- w innych terminach wynikających z aktualnej sytuacji  i potrzeby przedszkola.

5.  Pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym organizuje dyrektor przedszkola.

6. Pozostałe zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Rodziców, powiadamiając o nich wszystkich jej członków co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia wywieszając ogłoszenie na gazetce głównej przedszkola.

7. Porządek posiedzenia ustala osoba zwołująca zebranie z  uwzględnieniem aktualnych spraw zgłaszanych, między innymi przez innych członków Rady Rodziców i Dyrektora Przedszkola .

8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza rady, bądź inną osobę wskazaną przez przewodniczącego.

9. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy, o ile przewodniczący poczyni takie obostrzenia. Członkowie Rady zobowiązani są do obiektywnych i aktywnych metod pracy.

10. Członkowie Rady Rodziców mogą być odwołani przed upływem kadencji w przypadku:

- nie wywiązywania się z obowiązków,

- na własną prośbę,

- z powodu rezygnacji z miejsca w przedszkolu.

11.Odwołania członka Rady Rodziców dokonuje się na zebraniach grupowych.

12. W miejsce ustępującej  lub odwołanej osoby wybiera się nową osobę.

§ 7

Sposób dokumentowania posiedzeń

1. Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza rady rodziców i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki.

2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni. Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant przy aprobacie rady.

3. Członkowie rady są zobligowani do w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

§ 8

Tryb podejmowania uchwał

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Aby uchwały miały moc prawną w zebraniu musi uczestniczyć przynajmniej 50%  członków Rady.

3. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów oddanych, w przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący.   Uchwałę podpisuje przewodniczący.

4. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem przedszkola, dyrektor przedszkola zawiesza jej wykonanie. W okresie 14 dni uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W razie braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozpatrzenia organowi prowadzącemu przedszkole.

5. Przewodniczący Rady Rodziców ma prawo zaprosić (w zależności od omawianych spraw) przedstawicieli  Rady Pedagogicznej, pracowników  nie będących nauczycielami lub inne osoby z zewnątrz.

6. Skład Rady może być zmieniany raz w roku szkolnym na wniosek 50% jej członków.

7. O zmianach decyduje ogół rodziców bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

8.  Uzupełnianie składu Rady następuje po zakończeniu roku szkolnego, nie później niż do 31 października.

9. Najpóźniej z dniem 31 października członek Rady, którego dziecko zakończyło w poprzednim roku szkolnym pobyt w przedszkolu, z mocy prawa przestaje pełnić powierzoną mu funkcję.

§ 9

Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze, które pochodzą z :

- dobrowolnych składek  rodziców,

- darowizn,

- zysków z imprez organizowanych przez przedszkole,

- innych źródeł.

2. Wysokość proponowanej składki na Radę Rodziców ustalają rodzice na  pierwszym w danym roku szkolnym walnym zebraniu rodziców w głosowaniu jawnym.

3. Wpłata składek na Radę rodziców jest dobrowolna. Każdy z rodziców otrzymuje potwierdzenie dokonania wpłaty w danym roku szkolnym.

4. Wpłat dokonuje się u intendenta przedszkola.

5. Intendent raz na kwartał przekazuje zebraną kwotę przewodniczącemu rady.

6. Rodzice wpłacają składkę na Radę  Rodziców podczas opłat za przedszkole.

7. Środki finansowe Rady Rodziców pochodzące ze składek ogółu rodziców są przeznaczane na potrzeby dzieci.

8. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci.

9. Środki finansowe Rady Rodziców uzyskane z innych źródeł mogą być przeznaczone na udzielenie pomocy materialnej dla przedszkola w zakresie realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych.

10. Szczegółowe przeznaczenie funduszy zgromadzonych  przez Radę Rodziców z  określa preliminarz wydatków.

11. Wszelkie wydatki z funduszu Rady Rodziców winny być udokumentowane  w ramach obowiązujących przepisów finansowych placówek samorządowych.

12. Organizację działalności finansowej w zakresie zbierania składek, dokonywania operacji kasowych Rada Rodziców powierza skarbnikowi Rady Rodziców.

13. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady Rodziców zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem  wydatków.

14. Środki finansowe Rady Rodziców gromadzone i przechowywane są na koncie bankowym Rady Rodziców, bądź w kasie pancernej przedszkola.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W realizacji swoich zadań rada współpracuje z funkcjonującą w placówce radą pedagogiczną.

2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie i modyfikacji na wniosek Rady Rodziców lub dyrektora przedszkola jeżeli zajdzie taka potrzeba.

3. Traci moc regulamin Rady Rodziców przyjęty Uchwałą Rady Rodziców Nr 2/2007z dnia 09 . 09. 2007 r. 

4. Regulamin wchodzi w życie  z dniem uchwalenia.

 

Uchwała Rady Rodziców Nr 9/2011 z dnia 13.09.2011